TERRALIN® PROTECT

2L, 5L

Tekući koncentrat za čišćenje i dezinfekciju neinvazivnih medicinskih uređaja i drugih površina.

Terrralin protect je koncentrat za čišćenje i dezinfekciju neinvazivnih medicinskih uređaja i površina u svim bolničkim područjima, a posebice u područjima osjetljivim na mirise (jedinice za intenzivnu skrb novorođenčadi) te osjetljivih materijala (akrilno staklo).

Pripremiti radnu otopinu u željenoj koncentraciji. Namočiti tkaninu i prebrisati medicinske proizvode i površine tako da su potpuno navlaženi. Nije pogodno za dezinfekciju invazivnih medicinskih proizvoda. Opremu dobro isprati vodom. 

H302 Štetno ako se proguta. H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.  P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice. P301+P310+P330 AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA /liječnika. Isprati usta. P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom /tuširanjem. P305+P351+P338+P310 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. P501 Odložiti sadržaj / spremnik ovlaštenom pogonu za zbrinjavanje otpada. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Zaštititi od hladnoće, vrućine i sunčeve svjetlosti. Skladištiti na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama. Samo potpuno ispražnjen spremnik odložite za reciklažu. Neiskorišteni proizvod zbrinuti sukladno EWC 070601.

100 g otopine sadrži kao djelotvorne sastojke: 22 g alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid,  [ADBAC/BKC(C12-C16)], 17 g 2–fenoksietanol, 0,9 g amin, N-C12-14 (parni) alkiltrimetilendi reaktivni proizvodi s kloroctenom kiselinom (Ampholyt 20)

Terralin protect ima izvrsnu učinkovitost čišćenja i široku antimikrobnu djelotvornost (baktericid, virucid, fungicid) dokazanu prema Europskim Normama. Ne sadrži aldehide, ugodnog je i svježeg mirisa. 

Europske norme testiranja: EN 13697 baktericid, E 14348 tuberkulocid, EN 1650 fungicid. Certifikat: VAH, ÖGHMP. IHO propisi.