PERFORM®

40 g; 900 g

Koncentrat na bazi aktivnog kisika, u obliku praška, za dezinfekciju i čišćenje medicinskih uređaja i drugih površina

Perform je namijenjen za dezinfekciju i čišćenje neinvazivnih medicinskih uređaja i drugih površina. Prikladan je za primjenu na rizičnim područjima (npr. jedinice za intenzivnu skrb novorođenčadi) gdje je potreban dezinficijens za površine koji je jednostavan za uporabu, a ima široki raspon učinkovitosti i nisko izlaganje zraku. 

Napunite kantu vodom, dodajte prašak i kratko promiješajte. Na primjer: jednu vrećicu praška (40 g) dodajte u 8 litara vode = 0,5 % (5 g/l). Očistite površinu i osigurajte potpuno vlaženje. Nakon uporabe pribor temeljito operite vodom. Prije dezinfekcije provjerite jesu li uklonjena sva vidljiva onečišćenja. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Samo potpuno ispražnjeno pakiranje odložiti za reciklažu. Ostaci proizvoda mogu se zbrinuti zajedno s komunalnim otpadom. Za smanjenje intenzivnog mirisa, područje dezinfekcije dobro prozračite.

OPASNOST: H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka; H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima; P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš; P280 Nositi zaštitne rukavice (HRN EN374)/zaštitu za oči/zaštitu za lice; P301+P310+P330 AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. Isprati usta. P303+P361+P353 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću; isprati kožu vodom/tuširanjem P305+P351+P338+P310 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. P501 Odložiti sadržaj spremnika prema propisanom zbrinjavanju.

100 g sadrži: 45 g pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat). označavanje prema Regulativi (EU) br. 648/2004: 5-15 % anionski tenzidi, <5 % neionski tenzidi, <5 % fosfonati, <5 % sapuni, mirisi.

Perform  pruža potpunu mikrobiološku djelotvornost (baktericid, puni virucid, fungicid i sporocid) dokazanu prema Europskim Normama. Može se koristiti i na "problematičnim" materijalima kao što je akrilno staklo. Ima ugodan i svjež miris.

Europske norme testiranja: EN 13727 baktericid, EN 14348 tuberkulocid, EN 13624 levurocid, EN 13697 fungicid, EN 14476 virucid, EN 13697 Clostridium difficile. Certifikat: VAH, RKI, ÖGHMO. IHO prpopisi.