MIKROZID® AF MARAMICE

Spremnik 150 maramica, 200 jumbo maramica; punjenje 200 jumbo maramica

Maramice impregnirane alkoholnom otopinom za dezinfekciju medicinskih uređaja i površina

Mikrozid AF maramice su impregnirane maramice  na bazi alkohola koje se koriste za brzu dezinfekciju medicinskih uređaja na svim područjima s povećanim rizikom od infekcije i kada je potrebno kratko vrijeme kontakta (operacijski stolovi i obližnje radne površine, površine medicinske opreme, ležajevi za pregled, jedinice za liječenje bolesnika).

Temeljito obrišite površinu impregniranom maramicom i pustite da djeluje. Osigurajte da je površina potpuno vlažna i održavajte vlažnost tijekom cijelog vremena izlaganja. Osigurajte da su sva vidljiva onečišćenja uklonjena prije dezinfekcije. Prilikom ponovnog punjenja i umetanja impregniranih maramica, održavajte sve higijenske  zahtjeve. Nakon uporabe čvrsto zatvorite poklopac. Nemojte koristiti za  površine osjetljive na alkohol, npr. akrilno staklo. Raspon brisanja ovisi o sobnoj temperaturi i strukturi površina koje se trebaju dezinficirati (∅ 0,5 m² za dezinfekciju površina). Nije za dezinfekciju semikritičkih i kritičkih medicinskih proizvoda. Vrijeme kontakta (primjenjivo na djelatnu otopinu): baktericid/levurocid1) -1 min, fungicid2) – 2 min, Tb3) - 1 min, virusi s ovojnicom4) (uklj. HIV, HBV, HCV) – 30 sec, Rotavirus5) – 30 sec, Adenovirus4) tip 5 – 5 min, Polyoma SV 404) – 10 min, Norovirus6) – 1 min.

H226 Zapaljiva tekućina i para; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; H336 Može izazvati pospanost i vrtoglavicu; P102 Čuvati izvan dohvata djece; P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti; P280 Nositi zaštitne rukavice (HRN EN374)/zaštitu za oči; P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestane, zatražiti savjet / pomoć liječnika. Posebne napomene: Spremnik čuvati  čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku. Reciklirati potpuno ispražnjen spremnik. Neiskorišteni proizvod zbrinuti sukladno EWC 070604. Koristiti  samo na malim  površinama. Više informacija dostupno je  na zahtjev.

100 g otopine sadrži slijedeće djelatne tvari: 25 g etanola (94%) i 35 g propan-1-ol-a.

Mikrozid AF maramice  su impregniranje dezinfekcijske maramice, spremne za uporabu, vrlo širokog biocidnog djelovanja u najkraćem mogućem roku. Brzo se suši.

Europske norme testiranja: baktericid , fungicid, virucid; EN 14476 norovirus. Certifikat: VAH. IHO propisi.